Skip to content

Privacyverklaring (inzake AVG wet)

Dit is de privacyverklaring van Soccer Event gevestigd te Lepelaar 30, 1834 VS Sint Pancras en bereikbaar via 06-45955789 of info@soccervevent.nl. Privacy is voor Soccer Event van groot belang, wij houden ons dan ook aan de AVG wet. Het betekent dat wij uw gegevens veilig en correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Soccer Event doen met de persoonlijke informatie van u en die van uw zoon/dochter.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Soccer Event via info@soccerevent.nl.

Tijdens het invullen van de aanmelding via de website van Soccer Event dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring van Soccer Event.

Gebruik persoonsgegevens

Na de aanmelding van uw zoon/dochter gebruiken wij uw; NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer(s). Tevens gebruiken wij van uw zoon/dochter; geboortedatum, eventuele informatie omtrent medicijngebruik/dieet/allergieën, maat tenue en geslacht. Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de inschrijving en andere zaken om het Soccer Event goed en veilig te kunnen organiseren.
Wij mogen deze persoonsgegevens delen met de coördinator/trainers van Soccer Event en andere betrokkenen bij de organiserende clubs. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.
Wij bewaren deze informatie tot 5 jaar na deelname.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Soccer Event uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de inschrijving van uw zoon/dochter, tenzij Soccer Event wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden (bv. wanneer de politie dat eist bij het vermoeden van een misdrijf).

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Soccer Event te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Soccer Event op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Soccer Event deze verwijdering ook doorgeven aan de boven beschreven noodzakelijke derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Soccer Event treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert (zie slotje adresbalk website).

Copyrights

Niets van de Soccer Event website (beeld, tekstmateriaal, logo’s, etc.), social media, flyers en posters of welke communicatie-uitingen door Soccer Event dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van Soccer Event door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website van Soccer Event kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Soccer Event. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Soccer Event raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen van het privacy beleid

Soccer Event past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Soccer Event raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Soccer Event er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Informatievoorziening

Wij willen u graag informatie sturen over onze activiteiten bij Soccer Event. Dit doen wij per e-mail en social media (Facebook/Instagram). U kunt zich op ieder moment afmelden d.m.v. het sturen van een mail naar info@soccerevent.nl.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Soccer Event maakt echter geen gebruik van cookies.

Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het Soccer Event

Soccer Event is gerechtigd (audio)visuele opnamen, die gemaakt zijn tijdens de activiteiten van Soccer Event, te gebruiken voor promotionele activiteiten van Soccer Event.
Deelname aan Soccer Event houdt dus in dat de deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaar van Soccer Event. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van Soccer Event.

Klacht over de verwerking van persoonsgegevens

Mocht het zijn dat u een klacht heeft dan kunt u contact opnemen met Soccer Event via info@soccerevent.nl. Wij helpen u graag verder om de klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te verhelpen.
Op grond van de AVG wet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.