Skip to content

Algemene Voorwaarden

Inschrijven & Betalingsregeling

Tijdens het invullen van de aanmelding via de website van Soccer Event dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring van Soccer Event.

Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. U ontvangt dan op korte termijn een bevestigingsmail met inschrijfnummer van ons. Na ontvangst van de bevestigingsmail dient u binnen 14 dagen te betalen. Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling door ons is ontvangen. Bij niet tijdige betaling behoudt Soccer Event zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en zijn de eventuele annuleringskosten voor de deelnemer. Soccer Event kan geen doorgang vinden indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers per locatie. Soccer Event zal u één week vantevoren hiervan in kennis stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

De betaling van 144,- euro kunt u over maken op onderstaand rekeningnummer:

IBAN: NL92 RABO 0334 7263 87 t.n.v. Soccer Event, o.v.v. naam + inschrijfnummer.

Annuleren

Indien er een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van het Soccer Event: 15% van de deelnamesom
  • Bij annulering vanaf de 56e dag tot de 42e dag voor aanvang van het Soccer Event: 25% van de deelnamesom
  • Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aanvang van het Soccer Event: 40% van de deelnamesom
  • Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor aanvang van het Soccer Event: 50% van de deelnamesom
  • Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor aanvang van het Soccer Event: 75% van de deelnamesom
  • Bij annulering vanaf de 5e dag tot de aanvangsdag van het Soccer Event: 90% van de deelnamesom
  • Bij annulering op de aanvangsdag van het Soccer Event: 100% van de deelnamesom

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Soccer Event en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer.

Soccer Event is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Soccer Event aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Soccer Event – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Soccer Event, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het Soccer Event nog een week door Soccer Event bewaard.

Overmacht

Indien het Soccer Event door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Soccer Event gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan dit Soccer Event. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 30 deelnemers. Soccer Event dient de deelnemer minimaal één week vóór aanvang van deze voetbaldagen hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van Soccer Event, ter bevordering van een goed verloop van deze voetbaldagen. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Soccer Event hanteert.

Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan het Soccer Event hinder of overlast bezorgt, kan door Soccer Event van (voortzetting van) deze voetbaldagen worden uitgesloten.

Gelieve geen chips en energydrank mee te nemen.

Belangrijk: Bij een sportief evenement past het ook niet om te roken en alcohol te drinken, daarom wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op een van de voetbaldagen. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het Soccer Event.

Verzekering

Deelnemer dient zelf te zorgen voor een ongevallenverzekering.

Medicijn gebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van de voetbaldag af te geven aan de coördinator tezamen met een duidelijk doseringsschema. De coördinator van deze dagen zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de coördinator worden afgegeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Audio-/Visuele opnamen

Tijdens de activiteiten van Soccer Event kunnen er audio- visuele opnamen gemaakt worden ten behoeve van Soccer Event promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de activiteiten van Soccer Event kenbaar te maken. Zie voor uitgebreide beschrijving onze Privacyverklaring.